blushing是什么意思 blushing的4个概述

blushing是什么意思 blushing的4个概述

blushing是一个基于Ruby的模板引擎,通过特定的语法,blushing可以获取在Ruby语言中定义的对象。blushingblushing是什么意思blushi