cpu温度过高自动关机

cpu温度过高自动关机

cpu温度过高自动关机夏日炎炎,使用笔记本电脑看电影或者玩游戏的时候经常会遇到电脑自动重启或者电脑蓝屏现象,这些问题其实是因为CPU或其他硬件过热,硬件保护措施促使硬